Спироски, Мирко. “Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish”. Македонско медицинско електронско списание (May 30, 2016): 1–6. Accessed December 7, 2022. https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50022.