1.
Hristomanova Mitkovska S. Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија. Maced Med Electr J [Internet]. 2015 Jun. 10 [cited 2022 Jan. 19];2015:1-56. Available from: https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2015.50007