1.
Богоева-Костовска К, Димитровски Ч. Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2. Maced Med Electr J [Internet]. 2016 Mar. 9 [cited 2023 Mar. 29];:1-9. Available from: https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50024