1.
Спироски М. Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish. Maced Med Electr J [Internet]. 2016 May 30 [cited 2022 Dec. 7];:1-6. Available from: https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50022