Македонско медицинско електронско списание https://id-press.eu/mmej Македонско медицинско електронско списание (ММЕС) е списание од областа на медицината и сродните науки кое се бави со објавување на статии од базична медицина, клиничка медицина, приказ на случаи, ревиски трудови, јавно здравство, историја на медицина, магистериуми и докторати на македонски јазик. Научна фондација СПИРОСКИ, Скопје, Република Македонија mk-MK Македонско медицинско електронско списание 1857-9809 Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50022 <p><strong>ЦЕЛИ: </strong>Да се анализираат македонските биомедицински списанија во базата Google Scholar со програмот Publish or Perish, да се прикаже нивниот сегашен научен придонес, да се направи рангирање на списанијата и да им се дадат препораки за можностите на авторите каде да објавуваат.</p> <p><strong>МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ: </strong>Анализирани се биомедицинските списанија во Република Македонија вклучени во Македонското здружение за медицински уредници (МЗМУ). Податоците се добиени со употреба на програмот Publish or Perish кој ги анализира јавно достапните академски трудови во базата Google Scholar (11. Мај, 2016 година).</p> <p><strong>РЕЗУЛТАТИ: </strong>Од 38 списанија, само 25 имаат индексирано по еден или повеќе трудови во базата Google Scholar. Останатите 13 списанија немаат трудови во оваа база и не се вклучени во ова испитување. Најголем број цитирања во базата Google Scholar имаат списанијата Prilozi - MANU, 0351-3254 (1622); Macedonian Journal of Medical Sciences, 1857-5773 (838) и Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 1857-5552 (705).</p> <p><strong>ЗАКЛУЧОЦИ: </strong>Македонските биомедицински списанија имаат ограничено научно влијание, иако последниве години неколку списанија значително напредуваат и се присутни во повеќе значајни меѓународни бази за научни податоци. Неопходни се натамошни координирани напори преку МЗМУ за зголемување на научниот придонес на Македонските биомедицински списанија.</p> Мирко Спироски Авторско право(c) 2016 Мирко Спироски http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2016-05-30 2016-05-30 1 6 10.3889/mmej.2015.50022 Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2 https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50024 <p><strong>ОСНОВА: </strong>Хомоцистеинот (Нсу) е амино киселина која содржи сулфур. Целото количество на хомоцистеин во организмот се формира преку циклусот на метилција од аминокиселината метионин, како основен и единствен извор на хомоцистеин. Во плазмата Нсу се наоѓа слободен само 1%, додека 70% се наоѓа врзан за албумините. Во метаболизмот на Нсу се инволвирани три ензими: метионин синтаза (МС), метилентетрихидрафолат редуктаза (МТХФР), цистатионин Б сентитаза (ЦБС) како и витамините B6, B12 и фолната киселина, како кофактори на овие ензими. Во случај на нарушување на метаболизмот на хомоцистеинот поради ензимски дефект или поради недостиг на некој интрацелуларен кофактор, доаѓа до акумулирање на Нсу во клетката и потоа до негово екскретирање и зголемување на нивоата во циркулацијата.</p> <p><strong>ЦЕЛ: </strong>Целта на ова истражување е да се добијат податоци со кои би се докажала корелацијата на плазма хомоцистеинот во однос на етиологијата на микроваскуларните и макроваскуларните комликации како и можноста за негова употреба како ран предиктор во дијагностиката на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус.</p> <p><strong>МЕТОДИ: </strong>Трудот претставува ретроспективно-проспективно истражување кое се одвиваше на клиниката за ендокринологија и болести на метаболизмот во Скопје. Студијата вклучи 80 пациенти со дијабетес мелитус 2. Регрутираните пациенти беа поделени во две групи: 50 пациенти со дијагностицирани васкуларни компликации и група од 30 пациенти без придружни компликации, која воедно е и контролна група.</p> <p><strong>РЕЗУЛТАТИ: </strong>Од обработката на податоците, помеѓу микроваскуларните компликации сигнификантно најзастапена беше нефропатијата со 32%, потоа ретинопатијата со 29% и микроалбуминуријата со 27.5%. Од макроваскуларните комликации сигнификантно и значајно најзастапени беа хипертензивната болест со процентуална застапеност од 31%, и периферната артериска болест со 12.50%. Високи вредности на хомоцистеин беа нотирани кај двете групите на пациенти со микроваскуларни и макроваскуларни компликации во однос на контролната група на пациенти, каде вредностите на хомоцистеин беа помеѓу нормалните граници.</p> <p><strong>ЗАКЛУЧОК: </strong>Хиперхомоцистеинемијата претставува ризик фактор во етиологијата на хронични компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2. Сепак, потребни се понатамошни истражувања кои би дале јасни податоци за влијанието на зголемените нивоа на хомоцистеин и неговата улога во оштетувањето на ендотелот на крвните садови и појава на долготрајни васкуларни компликации.</p> Ксенија Богоева-Костовска Чедомир Димитровски Авторско право(c) 2016 Ксенија Богоева Костовска, Чедомир Димитровски 2016-03-09 2016-03-09 1 9 10.3889/mmej.2016.50024 Акупунктурен третман при лумбална дискус хернија https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50025 <p><strong>ОСНОВА: </strong>Дискус хернијата е заболување кое доаѓа со стареењето, при што секогаш доаѓа до пролабирање и иритација на околните нерви, а конвенционалната медицина нуди инвазивни и болни третмани, како епидурални инјекции, лумбарна отворена микроскопска дисцектомија или лапароскопска операција на ‘рбетот. Акупунктурата со векови се користи како успешен третман при многу болести, а со развојот на медицината и подоброто познавање на патолошките состојби на организмот, сега и науката е во можност да ја докаже ефикасноста на овој, за пациентот, лесен, речиси безболен и неинвазивен третман, кој покрај терапевтското има и силно аналгетско дејство уште во првата фаза од лекувањето.</p> <p><strong>ЦЕЛ: </strong>Овој труд се обидува да ја докаже ефикасноста на третманот со акупунктура над дискус хернијата со цел алтернативно, помалку болно и понеинвазивно лекување на болеста.</p> <p><strong>МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ: </strong>Истражувањето е извршено на 30 пациенти, од кои сите се со симптоми на лумбална болка во ’рбетот, а сите од нив имаат дискус хернија, најчесто, 29 од нив, дискус херниа помеѓу пршлените Л4 и L5, а 26 од нив со хернија во комбинација L4, L5 и S1. При третманот изведувана е акупунктура на BL-24 (Qi Hai Su), BL-25 (Da Chang Shu), BL-26 (Guan Yan Shu), BL-27 (Xio Chang Shu), BL-28 (Pang Guang Shu), GB-30 (Huan Tiao), BL-40 (Wei Zhong), BL-57 (Cheng Shen), GB-37 (Guan Ming) и BL-60 (Kun Kun), во затворена просторија на собна температура од околу 25 степени Целзиусови.</p> <p><strong>РЕЗУЛТАТИ: </strong>Според статистиката очигледно е дека дискус хернијата е речиси подеднакво застапена кај двата пола, од 30 пациенти, 13 се жени, а 17 мажи. Бројот на терапии кај пациентите е различен, но просечно се потребни 8 терапии за лекување.</p> <p><strong>ЗАКЛУЧОК: </strong>Според истражувањето спроведено со овој труд, базирано врз основа на факти и докази, акупунктурата е успешен терапевтски третман за лекување на дискус хернијата.</p> Мартин Каровски Јихе Зху Благица Арсовска Кристина Козовска Авторско право(c) 2016 Мартин Каровски, Јихе Зху, Благица Арсовска, Кристина Козовска 2016-04-25 2016-04-25 1 5 10.3889/mmej.2016.50025 Ингвино-скротална хернија на мочен меур https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50026 <p><span style="left: 354.483px; top: 461.182px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998945);">Хернијацијата на мочниот меур преку ингвиналниот канал е ретка болест која бара хируршка </span><span style="left: 354.483px; top: 474.582px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00683);">интервенција. Како резултат на комбинација на слабост на абдоминалниот ѕид</span><span style="left: 818.167px; top: 474.582px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01958);">и зголемување на </span><span style="left: 354.483px; top: 487.982px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.976032);">интраабдоминалниот притисок се јавува пролапс на мочниот меур во ингвиналниот канал и појава на </span><span style="left: 354.483px; top: 501.382px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.947849);">ингвино</span><span style="left: 397.283px; top: 501.385px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 401.083px; top: 501.382px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.987968);">скротална хернија. Оваа појава е многу ретка и често погрешно се дијагностицира. Се јавува </span><span style="left: 354.483px; top: 514.782px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.976105);">почесто кај постари мажи со зголемена телес</span><span style="left: 610.317px; top: 514.782px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.983571);">на тежина и со симптоми на опструкција на дисталните </span><span style="left: 354.483px; top: 528.182px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.974501);">уринарни патишата и уринарни инфекции. Симптомите вообичаено се од благи до умерени, поврзани </span><span style="left: 354.483px; top: 541.582px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00775);">се со отежнатото мокрење и уринарни инфекции, а доколку оваа состојба навремено не се лекува </span><span style="left: 354.483px; top: 554.982px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02137);">може да доведе д</span><span style="left: 459.283px; top: 554.982px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00972);">о посериозни здравствени проблеми, па се до бубрежна инсуфициенција. CT со </span><span style="left: 354.483px; top: 568.382px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.95895);">реконструкција во три рамнини е метода на избор во дијагностиката на ингвино</span><span style="left: 791.967px; top: 568.385px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif;">-</span><span style="left: 795.767px; top: 568.382px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.966616);">скроталните хернии на </span><span style="left: 354.483px; top: 581.782px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.988302);">мочниот меур. Оваа метода овозможува јасен приказ на хернираниот дел од мочниот ме</span><span style="left: 892.4px; top: 581.782px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.05011);">ур, а </span><span style="left: 354.483px; top: 595.182px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.951281);">овозможува и детекција на содржината на килната кеса.</span></p> Антонио Глигориевски Иван Невчев Горан Спиров Авторско право(c) 2016 Антонио Глигориевски, Иван Невчев, Горан Спиров http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-03-27 2021-03-27 1 6 10.3889/mmej.2016.50026 Инванзивен карцином на колон со метастаза на желудник https://id-press.eu/mmej/article/view/795 <p><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 447.433px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.968704);">Желудникот е многу ретка метастатска локализа</span><span dir="ltr" style="left: 624.917px; top: 447.433px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.972743);">ција. Прикажуваме случај на метастатски депозит на </span><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 460.883px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.974778);">желудник од карцином на колон. K</span><span dir="ltr" style="left: 564.317px; top: 460.883px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.964382);">омпјутеризираната томографија (</span><span dir="ltr" style="left: 755.567px; top: 460.883px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif;">К</span><span dir="ltr" style="left: 762.367px; top: 460.883px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.98361);">T) укажуваше на примарен </span><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 474.283px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.949731);">карцином на дебелото црево, но истовремено се детектира и карцином во предел на големата кривина </span><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 487.683px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.999076);">и антрумот на желу</span><span dir="ltr" style="left: 464.283px; top: 487.683px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.967277);">дникот. Со прогресија на примарниот карцином и</span><span dir="ltr" style="left: 744.567px; top: 487.683px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.96311);">создавање на екстралуминална </span><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 501.083px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.950531);">туморска</span><span dir="ltr" style="left: 413.083px; top: 501.083px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02653);">маса, процесот прогредира при што доаѓа до спојување на примарниот тумор на </span><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 514.483px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.987468);">трансверзалниот дел на колонот со метастатскиот депозит во желудникот. Кај пациентот беше </span><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 527.883px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.962469);">изврш</span><span dir="ltr" style="left: 388.283px; top: 527.883px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.967511);">ена субтотална гастректомија и Д2 лимфаденектомија, како и парцијална ресекција на колонот, </span><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 541.483px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.985048);">при што, во еден акт е отстранета </span><span dir="ltr" style="left: 547.317px; top: 541.483px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.956638);">туморската</span><span dir="ltr" style="left: 612.317px; top: 541.483px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.969501);">маса на желудникот и трансверзалниот дел од колонот. </span><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 554.883px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.988673);">Со патохистолошка анализа на туморот и со имунохистохемиски испиту</span><span dir="ltr" style="left: 757.967px; top: 554.883px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.01011);">вања се утврди дека станува </span><span dir="ltr" style="left: 354.483px; top: 568.283px; font-size: 11.6px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.951224);">збор за примарен неоинфилтративен процес на колонот со метастаза на желудникот.</span></p> Antonio Gligorievski Иван Невчев Виолета Толевска Авторско право(c) 2016 Антонио Глигориевски, Иван Невчев, Виолета Толевска http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2016-06-13 2016-06-13 1 6 10.3889/mmej.2016.50027