Листај индекс на наслови


 
Број Наслов
 
2015: Волумен 2015 Ризик фактори и интензитет на дентални ерозии на трајни инцизиви и први перманентни молари Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Natasha Denkova, Snezhana Iljovska
 
2016: Волумен 2016 Инванзивен карцином на колон со метастаза на желудник Извадок   PDF
Антонио (Antonio) Глигориевски (Gligorievski), Иван (Ivan) Нечев (Nevcev), Виолета (Violeta) Толевска (Tolevska)
 
2016: Волумен 2016 Ингвино-скротална хернија на мочен меур Извадок   PDF
Антонио (Antonio) Глигориевски (Gligorievski), Иван (Ivan) Невчев (Nevcev), Горан (Goran) Спиров (Spirov)
 
2015: Волумен 2015 Значењето на издишаниот азотен моноксид како маркер за инфламација во водење на деца со астма Извадок   PDF
Vesna Simo Micevska, Biserka Jovkovska-Kaeva
 
2015: Волумен 2015 Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот – новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Biljana Ilkovska, Bisera Kotevska, Georgi Trifunov
 
2015: Волумен 2015 Соеви на Clostridium difficile асоцирани со нозокомијални инфекции – лабораториска дијагноза, преваленца, осетливост и молекуларна карактеризација на изолатите Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Kiril Mihajlov, Elena Trajkovska Dokic
 
2015: Волумен 2015 Скрининг за дијабетес тип 2 во примарна здравствена заштита Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Darko Iliev, Petranka Mishevska, Natasha Ilieva
 
2016: Волумен 2016 Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish Извадок   PDF
Мирко (Mirko) Спироски (Spiroski)
 
2015: Волумен 2015 Структура на пациенти лекувани во единица за интензивна коронарна нега на одделение за интерна медицина – ЈЗУ Општа Болница Куманово во период од 2009-2013 година Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Tomica Anchevski
 
2015: Волумен 2015 Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Slavica Hristomanova Mitkovska
 
2015: Волумен 2015 Дизморфофобија и естетска хирургија Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Marija Miloshevska Mijalkovsкa, Gjorgje Dzokic, Hristina Breshkovska, Ana Tomanovic Todorova
 
2016: Волумен 2016 Епилепсија - третман со акупунктура: приказ на случај Извадок   PDF
Јихе (Jihe) Зху (Zhu), Благица (Blagica) Арсовска (Arsovska), Кристина (Kristina) Козовска (Kozovska)
 
2015: Волумен 2015 Евaлуaцијa нa постоперaтивните резултaти кaј пaциенти со функционaлнa и естетскa септориноплaстикa Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Gabriela Kopacheva Barsova
 
2015: Волумен 2015 Техники и методи за детекција и дијагноза на орални премалигни и малигни лезии Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Bruno Nikolovski, Danica Popovic Monevska, Ana Minovska, Mirjana Popovska, Vera Radojkova Nikolovska
 
2015: Волумен 2015 Употреба на бензодијазепини кај пациенти на метадонски третман Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Tatjana Petrushevska
 
2015: Волумен 2015 Улога на метаболичниот синдром во развој и прогресија на хроничната бубрежна слабост Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Tatjana Barjaktarova Prosheva, Liljana Tozija
 
2015: Волумен 2015 Улогата на медицинската сестра во Mакедонската банка за хумана ДНК Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Elena Cvetkovska, Mirko Spiroski
 
2016: Волумен 2016 Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2 Извадок   PDF
Ксенија (Ksenija) Богоева Костовска (Bogoeva Kostovska), Чедомир (Chedomir) Димитровски (Dimitrovski)
 
2015: Волумен 2015 Алергии на храна врз основа на серумски специфичен ИгЕ во Република Македонија Извадок   PDF
Slavica Hristomanova Mitkovska, Dejan Trajkov, Aleksandar Petlichkovski, Olivija Efinska-Mladenovska, Mirko Spiroski
 
2015: Волумен 2015 Научниот труд - да се напише и да се објави Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Mirko Spiroski
 
2016: Волумен 2016 Акупунктурен третман при лумбална дискус хернија Извадок   PDF
Мартин (Martin) Каровски (Karovski), Јихе (Jihe) Зху (Zhu), Благица (Blagica) Арсовска (Arsovska), Кристина (Kristina) Козовска (Kozovska)
 
2015: Волумен 2015 Акупунктурен третман за цервикална спондилоза Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Kristina Kozovska, Jihe Zhu, Blagica Arsovska
 
2015: Волумен 2015 Невролупус Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Smiljana Bundovska, Dafina Kuzmanovska
 
2015: Волумен 2015 Аферата и измамата на Ендрју Џереми Вакефилд (Andrew Jeremy Wakefield) за аутизам Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Slavica Hristomanova Mitkovska, Mirko Spiroski
 
2015: Волумен 2015 Писмо: Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона (Макед Мед Електр С. 2015 Окт 02; 2015; 50012:8. http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50012) Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Mirko Spiroski
 
2015: Волумен 2015 Промена на крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални фудбалери за време на една натпреварувачка полусезона Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Dragica Bliznakovska Stanchev
 
2015: Волумен 2015 Проценка на процедуралната болка кај доносени новородени деца во неонатално одделение во Скопје Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Elizabeta Milan Zisovska
 
2015: Волумен 2015 Pull-out тест и ефектoт од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендондонски третирани заби Извадок   PDF [Macedonian] (English)
Vesna Jurukovska Shotarovska, Biljana Kapusevska, Sasho Jovanovski
 
1 - 28 од 28 податоци