Извадоци од тези

Извадоците од тези може да се поднесат за Магистер на науки (МНа = MSc ), Магистер на науки од јавно здравство (МНаЈЗ = MScPH) и Докторски дисретации (Д-р науки = PhD) одбранети на Медицинските факултети во Република Македонија или тези одбранети надвор од Република Македонија од доктори на медицина вработени во Република Македонија.

Поднеси извадок од теза


 
Нема извадок од теза