Vol 8, No 1 (2016): Archives of Public Health

##issue.tableOfContents##

Table of Contents

Public Health

АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНЦИЈА (АМР) ВО ЕВРОПА И БАЛКАНСКИОТ РЕГИОН – ПРЕГЛЕД НА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА
Никола Пановски, Билјана Какараскоска Боцеска, Ана Кафтанџиева, Жаклина Цековска, Голубинка Бошевска, Кристина Христова, Неда Милевска
12-19
ПРИСТАП ДО БЕЗБЕДНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- РЕТРОСПЕКТИВНА АНАЛИЗА
Мимоза Величковски, Бедри Велиу, Михаил Кочубовски
28-34

Clinical Science

ЕФЕКТИ НА CYP3A4 ГЕНЕТСКИ ПОЛИМОРФИЗАМ ВРЗ ПОСТОПЕРАТИВНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ФЕНТАНИЛ ПРИ ТРЕТМАН НА ПОСТОПЕРАТИВНАТА БОЛКА
Вања Џамбазовска-Трајковска, Јордан Нојков, Андријан Карталов, Биљана Кузмановска, Татјана Спировска, Ѓорѓи Трајковски, Реџеп Сељмани, Надица Матевска-Гешковска, Александар Димовски
35-41
View All Issues