Ингвино-скротална хернија на мочен меур

Main Article Content

Антонио Глигориевски
Иван Невчев
Горан Спиров

Апстракт

Хернијацијата на мочниот меур преку ингвиналниот канал е ретка болест која бара хируршка интервенција. Како резултат на комбинација на слабост на абдоминалниот ѕид и зголемување на интраабдоминалниот притисок се јавува пролапс на мочниот меур во ингвиналниот канал и појава на ингвино-скротална хернија. Оваа појава е многу ретка и често погрешно се дијагностицира. Се јавува почесто кај постари мажи со зголемена телесна тежина и со симптоми на опструкција на дисталните уринарни патишата и уринарни инфекции. Симптомите вообичаено се од благи до умерени, поврзани се со отежнатото мокрење и уринарни инфекции, а доколку оваа состојба навремено не се лекува може да доведе до посериозни здравствени проблеми, па се до бубрежна инсуфициенција. CT со реконструкција во три рамнини е метода на избор во дијагностиката на ингвино-скроталните хернии на мочниот меур. Оваа метода овозможува јасен приказ на хернираниот дел од мочниот меур, а овозможува и детекција на содржината на килната кеса.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
1.
Глигориевски А, Невчев И, Спиров Г. Ингвино-скротална хернија на мочен меур. Maced Med Electr J [Internet]. 2021 Mar. 27 [cited 2023 Sep. 26];2(1):1-6. Available from: https://id-press.eu/mmej/article/view/785
Секција
Клиничка медицина

Референци

Casas JD, Mariscal A, Barluenga E. Scrotal cystocele: US and CT findings in two cases. Comput Med Imaging Graph. 1998;22(1):53-56. http://dx.doi.org/10.1016/S0895-6111(98)00007-X

Oruc MT, Akbulut Z, Ozozan O, Coskun F. Urological findings in inguinal hernias: a case report and review of the literature. Hernia. 2004;8(1):76-79. http://dx.doi.org/10.1007/s10029-003-0157-6 PMid:13680305

Schaeffer EM, Bhayani SB. Inguinal bladder hernia. Urology. 2003;62:940. http://dx.doi.org/10.1016/S0090-4295(03)00762-3

Chung SD, Chang HC, Liu PF, Chiu B. Bladder Outlet Obstruction Associated with Inguinal Bladder Hernia. Incont Pelvic Floor Dysfunct. 2008; 2(2):77-78.

Kim KH, Kim MU, Jeong WJ, Lee YS, Park KK, Chung MS, Chung BH, et al. Incidentally detected inguinoscrotal bladder hernia. Korean J Urol. 2011;52(1):71-73. http://dx.doi.org/10.4111/kju.2011.52.1.71 PMid:21344035 PMCid:PMC3037511

Bisharat M, O'Donnell ME, Thompson T, MacKenzie N, Kirkpatrick D, Spence RA, Lee J. Complications of inguinoscrotal bladder hernias: a case series. Hernia. 2009;13(1):81-84. http://dx.doi.org/10.1007/s10029-008-0389-6 PMid:18553121

Catalano O. US evaluation of inguinoscrotal bladder hernias: report of three cases. Clin Imaging. 1997;21(2):126-128. http://dx.doi.org/10.1016/S0899-7071(96)00018-6

Abaza R, Rashid MG, Sferra JJ: Obstructive uropathy from giantinguinal bladder and ureteral herniation. J Am Coll Surg 2005; 201:314. http://dx.doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2004.12.026 PMid:16038829

Wagner AA, Arcand P, Bamberger MH. Acute renal failure resulting from huge inguinal bladder hernia. Urology. 2004;64(1):156-157. http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2004.03.040 PMid:15245957

Bacigalupo LE, Bertolotto M, Barbiera F, et al: Imaging of urinary bladder hernias. AJR Am J Roentgenol 2005; 184:546-551. http://dx.doi.org/10.2214/ajr.184.2.01840546 PMid:15671377

Kraft KH, Sweeney S, Fink AS, Ritenour CW, Issa MM. Inguinoscrotal bladder hernias: report of a series and review of the literature. Can Urol Assoc J. 2008;2:619-23. PMid:19066682 PMCid:PMC2593594

Karaman ZC, Saray A, Dorak C, Tamac NI. Ultrasonographic diagnosis of massive bladder hernia. J Clin Ultrasound. 1993;21:534-6. http://dx.doi.org/10.1002/jcu.1870210812 PMid:8270674

Andac N, Baltacioglu F, Tuney D, Cimsit NC, Ekinci G, Biren T. Inguinoscrotal bladder herniation: is CT a useful tool in diagnosis? Clin Imaging. 2002; 26:347-8. http://dx.doi.org/10.1016/S0899-7071(02)00447-3

BA, Larsen CR, Izes JK, Malone MJ. Computerized tomographic appearance of hernias of the bladder. J Urol. 1993;149(5):1002-1005. PMid:8483199

Gadodia A, Sharma R, Parshad R. Bladder hernia: Multidetector computed tomography findings. Indian J Urol. 2011;27:413-4. http://dx.doi.org/10.4103/0970-1591.85453 PMid:22022072 PMCid:PMC3193749

Ansari K, Keramati MR, Kalantari KR, Jafari M, Godazandeh G, Pakzad M. Gross hematuria as the presentation of an inguinoscrotal hernia: a case report. J Med Case Reports. 2011;5:561. http://dx.doi.org/10.1186/1752-1947-5-561 PMid:22136505 PMCid:PMC3275640

Thompson JE, Taylor JB, Nazarian N, Bennion RS. Massive inguinalscrotal bladder hernias: A review of the literature with 2 new cases. J Urol. 1986; 136:1299-1301. PMid:3773111

Vindlacheruvu RR, Zayyan K, Burgess NA, Wharton SB, Dunn DC. Extensive bladder infarction in a strangulated inguinal hernia. Br J Urol. 1996;77(6):926-927. http://dx.doi.org/10.1046/j.1464-410X.1996.07035.x PMid:8705241

Најчитани трудови од истиот автор(и)