Акупунктурен третман при лумбална дискус хернија

Main Article Content

Мартин Каровски
Јихе Зху
Благица Арсовска
Кристина Козовска

Апстракт

ОСНОВА: Дискус хернијата е заболување кое доаѓа со стареењето, при што секогаш доаѓа до пролабирање и иритација на околните нерви, а конвенционалната медицина нуди инвазивни и болни третмани, како епидурални инјекции, лумбарна отворена микроскопска дисцектомија или лапароскопска операција на ‘рбетот. Акупунктурата со векови се користи како успешен третман при многу болести, а со развојот на медицината и подоброто познавање на патолошките состојби на организмот, сега и науката е во можност да ја докаже ефикасноста на овој, за пациентот, лесен, речиси безболен и неинвазивен третман, кој покрај терапевтското има и силно аналгетско дејство уште во првата фаза од лекувањето.


ЦЕЛ: Овој труд се обидува да ја докаже ефикасноста на третманот со акупунктура над дискус хернијата со цел алтернативно, помалку болно и понеинвазивно лекување на болеста.


МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ: Истражувањето е извршено на 30 пациенти, од кои сите се со симптоми на лумбална болка во ’рбетот, а сите од нив имаат дискус хернија, најчесто, 29 од нив, дискус херниа помеѓу пршлените Л4 и L5, а 26 од нив со хернија во комбинација L4, L5 и S1. При третманот изведувана е акупунктура на BL-24 (Qi Hai Su), BL-25 (Da Chang Shu), BL-26 (Guan Yan Shu), BL-27 (Xio Chang Shu), BL-28 (Pang Guang Shu), GB-30 (Huan Tiao), BL-40 (Wei Zhong), BL-57 (Cheng Shen), GB-37 (Guan Ming) и BL-60 (Kun Kun), во затворена просторија на собна температура од околу 25 степени Целзиусови.


РЕЗУЛТАТИ: Според статистиката очигледно е дека дискус хернијата е речиси подеднакво застапена кај двата пола, од 30 пациенти, 13 се жени, а 17 мажи. Бројот на терапии кај пациентите е различен, но просечно се потребни 8 терапии за лекување.


ЗАКЛУЧОК: Според истражувањето спроведено со овој труд, базирано врз основа на факти и докази, акупунктурата е успешен терапевтски третман за лекување на дискус хернијата.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
1.
Каровски М, Зху Ј, Арсовска Б, Козовска К. Акупунктурен третман при лумбална дискус хернија. Maced Med Electr J [Internet]. 2016 Apr. 25 [cited 2023 Oct. 3];2(1):1-5. Available from: https://id-press.eu/mmej/article/view/667
Секција
Клиничка медицина

Референци

Caspar W, et al. Lumbar Disc Adult Hydrocephalus, A New Surgical Procedure for Lumbar Disc Herniation Causing Less Tissue Damage Through a Microsurgical Approach, Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 1977: pp 74-80.

Weinstein JN, et al. Surgical vs. nonoperative treatment for lumbar disk herniation: The spine patient outcomes research trial (SPORT): A randomized trial. JAMA. 2006;296(20): 2441-2450. http://dx.doi.org/10.1001/jama.296.20.2441 PMid:17119140 PMCid:PMC2553805

Atlas SJ, et al. Long-term outcomes of surgical and nonsurgical management of sciatica secondary to a lumbar disc herniation: 10-year results from the Maine Lumbar Spine Study. Spine. 2005;30(8): 927-935. http://dx.doi.org/10.1097/01.brs.0000158954.68522.2a PMid:15834338

Longworth W, McCarthy P. Acupuncture treatment of lumbar disc related disorders. Acupunct Med. 1998; 16: 18-31. http://dx.doi.org/10.1136/aim.16.1.18

Zhu J, Arsovska B, Vasileva D, Petkovska S, Kozovska K. Acupoints for cervical spondylosis. Official Journal of the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. 2015;11(2).