Македонско медицинско електронско списание (ММЕС)

Македонско медицинско електронско списание (ММЕС) е списание од областа на медицината и сродните науки кое се бави со објавување на статии од базична медицина, клиничка медицина, приказ на случаи, ревиски трудови, јавно здравство, историја на медицина, магистериуми и докторати на македонски јазик. Целокупниот процес на поднесување ракописи, рецензирање, комуницирање, складирање, читање и симнување статии е електронски. 

Најави

 
Не се објавени најави.
 
Повеќе најави...

2016: Волумен 2016

Содржина

Медицинска информатика

Мирко (Mirko) Спироски (Spiroski)
PDF
1-6

Клиничка медицина

Ксенија (Ksenija) Богоева Костовска (Bogoeva Kostovska), Чедомир (Chedomir) Димитровски (Dimitrovski)
PDF
1-9
Мартин (Martin) Каровски (Karovski), Јихе (Jihe) Зху (Zhu), Благица (Blagica) Арсовска (Arsovska), Кристина (Kristina) Козовска (Kozovska)
PDF
1-5

Приказ на случај

Јихе (Jihe) Зху (Zhu), Благица (Blagica) Арсовска (Arsovska), Кристина (Kristina) Козовска (Kozovska)
PDF
1-5
Антонио (Antonio) Глигориевски (Gligorievski), Иван (Ivan) Невчев (Nevcev), Горан (Goran) Спиров (Spirov)
PDF
1-6
Антонио (Antonio) Глигориевски (Gligorievski), Иван (Ivan) Нечев (Nevcev), Виолета (Violeta) Толевска (Tolevska)
PDF
1-6