Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish

Main Article Content

Мирко Спироски

Апстракт

ЦЕЛИ: Да се анализираат македонските биомедицински списанија во базата Google Scholar со програмот Publish or Perish, да се прикаже нивниот сегашен научен придонес, да се направи рангирање на списанијата и да им се дадат препораки за можностите на авторите каде да објавуваат.


МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ: Анализирани се биомедицинските списанија во Република Македонија вклучени во Македонското здружение за медицински уредници (МЗМУ). Податоците се добиени со употреба на програмот Publish or Perish кој ги анализира јавно достапните академски трудови во базата Google Scholar (11. Мај, 2016 година).


РЕЗУЛТАТИ: Од 38 списанија, само 25 имаат индексирано по еден или повеќе трудови во базата Google Scholar. Останатите 13 списанија немаат трудови во оваа база и не се вклучени во ова испитување. Најголем број цитирања во базата Google Scholar имаат списанијата Prilozi - MANU, 0351-3254 (1622); Macedonian Journal of Medical Sciences, 1857-5773 (838) и Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 1857-5552 (705).


ЗАКЛУЧОЦИ: Македонските биомедицински списанија имаат ограничено научно влијание, иако последниве години неколку списанија значително напредуваат и се присутни во повеќе значајни меѓународни бази за научни податоци. Неопходни се натамошни координирани напори преку МЗМУ за зголемување на научниот придонес на Македонските биомедицински списанија.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
1.
Спироски М. Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish. Maced Med Electr J [Internet]. 2016 May 30 [cited 2023 Jun. 7];2(1):1-6. Available from: https://id-press.eu/mmej/article/view/790
Секција
Медицинска информатика

Референци

Polenakovic M, Danevska L. Medical journals in the Republic of Macedonia after the Second World War. Prilozi. 2011;32(2):11-31.

Polenakovic M, Danevska L. Biomedical journals in Republic of Macedonia: the current state. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(3):43-50.

Spiroski M, Gogusev J. Macedonian Medical Journals Have Very Limited Scientific Influence. Maced J Med Sci. 2008; 1(2):10-16. http://dx.doi.org/10.3889/MJMS.1857-5773.2008.0022

Harzing AW. Publish or Perish, 2007. Available from http://www.harzing.com/pop.htm

Spiroski M. Current biomedical scientific impact (2013) of institutions, academic journals and researchers in the Republic of Macedonia. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(3):67-80.

Polenakovic M, Gucev Z. Publishing integrity and good practices in editing in biomedicine. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(3):11-6.

Spasovski G. Editorial policies and background in editing Macedonian Medical Review and BANTAO journal. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(3):81-4.

Pollozhani A. Editorial policies and good practices in editing the journal 'International Medical Journal--Medicus'. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(3):85-8.

Plaseska Karanfilska D, Sukarova Stefanovska E. "Balkan journal of medical genetics"--facts, editorial policies, practices and challenges. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(3):89-93.

Trajkovski V. The role of article level metrics in scientific publishing. J Spec Educ Rehab. 2016; 17(1-2):5-15. http://dx.doi.org/10.19057/jser.2016.0

Journal of Special Education and Rehabilitation. Available at: https://scholar.google.co.za/citations?hl=en&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F746xfU_qic8Eh3LJ8MpiEpqOunSzNeEw-W4dMKeMwvYuQmz-Z6CXr5uKpRgwCF6h0UIfxbiIjbXUYXb2e1sawk45X_GA&user=qSsvJqEAAAAJ. Web. 11. May, 2016.

Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. Available at: https://scholar.google.co.za/citations?user=q-qNzowAAAAJ&hl=en&authuser=3. Web. 11. May, 2016.

Најчитани трудови од истиот автор(и)